Návrh smlouvy

Smlouva o poskytování připojení do sítě Internet

 

Poskytovatel

Martin Paldus

Březhradská 170/9

Hradec Králové, 50332

IČ. : 87408058

Tel: 723 600 080

Email: brezhrad.net@seznam.cz

WWW.BREZHRAD.NET

 

Uživatel (*)

Jméno, Příjmení:

Ulice:

Město:

PSČ:

Tel.:

Email:

 

Cena za připojení tarifem…………   je ………….   Kč vč. DPH měsíčně.

Cena pronájmu zařízeni je…………  Kč s DPH měsíčně.

Cena je účtována měsíčně a je splatná do patnáctého dne v měsíci

 Vymezení základních pojmů

 

Pro účely těchto podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů.

 1. Odpovědná zástupce uživatele – osoba oprávněná k uzavírání a provádění změn smluv v oblasti nabízených služeb
 2. Subdodavatel – třetí strana, jež pro účely plnění této smlouvy vykonává některé práce a výkony plynoucí ze smluvního vztahu mezi ní a poskytovatelem.
 3. Aktivace služby – okamžik, kdy došlo ze strany poskytovatele ke zprovoznění uživatelem objednané služby.
 • Předmět smlouvy

 

 1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby při dodržení podmínek a technických parametrů, uvedených v této specifikaci a závazek uživatele za tyto služby zaplatit.
 2. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě jsou pro obě smluvní strany závazné.
 • Závazky poskytovatele

 

 1. Poskytovatel poskytuje uživateli služby v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
 2. Poskytovatel je povinen odstraňovat případné závady, které se při poskytování služby projeví, přičemž je oprávněn užívat i plnění subdodavatelů.
 3. Poskytovatel se zavazuje zajistit servis a případné opravy poruch zařízení v termínu do 5 pracovních dnů.
 4. Poskytovatel neodpovídá uživateli za nepřímé či následné škody, za ušlý zisk ani za jiné ekonomické ztráty, jež jsou důsledkem poskytování prací a služeb, a dále neodpovídá za výpadky v poskytování služeb v důsledku vyšší moci. Poskytovatel dále neodpovídá za závady na jednotné telekomunikační síti, ani za jejich důsledky.
 5. Poskytovatel může dočasně přerušit či omezit poskytování služeb při nezbytných přestavbách technického zařízení, měří či odstraňování poruch, a dále na příkaz oprávněných státních orgánů v době mimořádných opatření či jiného důležitého obecného zájmu. Pokud je to možné, předem uživatele vyrozumí.
 6. Případné omezení, přerušení, změny nebo jiné nepravidelnosti v poskytování služeb, které budou poskytovateli předem známy, oznámí poskytovatel s předstihem uživateli písemně nebo jiným vhodným způsobem ( e-mail).
 7. Poskytoval, odpovídá za činnost zařízení a technických prostředků pouze po rozhraní, jež je definováno ve specifikaci služby.
 • Závazky uživatele

 

 1. Uživatel se zavazuje, že zařízení nebude bez předchozího písemného souhlasu poskytovat kamkoli přemisťovat, a to ani v rámci jedné budovy. Uživatel zajistí, aby nebylo s těmito zařízeními jakkoliv manipulováno, měněny jejich nastavené parametry apod.
 2. Uživatel nedovolí třetím osobám, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, využívat zařízení nebo využívat služeb jím poskytovaných.
 3. Uživatel se zavazuje učinit taková opatření, která znemožní zneužít zařízení nebo poskytovaných služeb neoprávněnými osobami. Za důsledky případného zneužití odpovídá uživatel.
 4. Uživatel je povinen hlásit poskytovateli veškeré změny svého právního postavení včetně změn adres.
 5. Uživatel se zavazuje nezneužívat služby k přenosům informací, jež by poškozovaly zájmy obrany státu a veřejné bezpečnosti nebo byly v rozporu s jinými zákonnými ustanoveními.
 • Cena a platební podmínky

 

 1. Uživatel se zavazuje na základě podpisu této smlouvy uhrazovat faktury ve výši měsíční ceny včetně DPH na účet poskytovatele a to za každé fakturační období zpětně počínaje dnem aktivace.
 2. Ceny prací, služeb a dodávek jsou smluvními a účtují se podle duálního ceníku poskytovatele, zveřejněného na www.brezhrad.net.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny struktury a výše poplatků za poskytované služby. Každá taková změna bude oznámena uživateli písemně. Uživatel má z tohoto důvodu právo smlouvu písemně vypovědět ke dni změny poplatků.
 4. Vyúčtování poskytnutých služeb bude provedeno v dohodnutém termínu.
 5. Ceny a poplatky za služby účtuje poskytovatel od data aktivace, podle časově platných tarifů.
 6. Úhrada účtované částky uživatelem se považuje za provedenou připsáním příslušné částky na účet peněžního ústavu poskytovatele, a to nejpozději do 15. dne ode dne doručení daňového dokladu, přičemž se obecně počítá den doručení jako 4. Kalendářní den od data odeslání daňového dokladu. Je-li uživatel v prodlení s úhradou účtované částky, přináleží poskytovateli za každý den v prodlení úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky.
 7. Je-li uživatel v prodlení s úhradu sjednané částky po období delší než 1 měsíc, vyhrazuje si poskytovatel právo pozastavit poskytování prací a služeb až do doby zaplacení pohledávky.
 8. Nemůže-li užívat využívat služby poskytovatele pro závady, za které sám neodpovídá, má právo na přiměřenou slevu, trvá-li závada aspoň 5 dní. Sleva bude uplatněna v následujícím vyúčtování.
 • Výpověď smlouvy

 

 1. Smlouva před uplynutím sjednané doby platnosti na dobu určitou může zaniknout:
 • Písemnou dohodou smluvních stran
 • Okamžitou výpovědí, poruší-li druhá smluvní strana závažným způsobem své závazky podle této smlouvy

 

 1. V případě platnosti na dobu neurčitou po uplynutí měsíční výpovědní lhůty, která začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhou stranou.
 2. Při zániku smlouvy veškeré pohledávky a závazky z této smlouvy plynoucí vyrovnávají smluvní strany nejpozději do 30 dnů po jejím zániku.
 • Důvěrnost informací

 

 1. Smluvní strany považují za důvěrné všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním, a tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí i po zániku smlouvy.
 2. Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, přesahujících možnosti poskytovatele, je záležitost uživatele učinit na své straně příslušná opatření k zajištění důvěrnosti.
 • Závěrečná ustanovení

 

 1. Ani uživatel, ani poskytovatel nejsou oprávněni vystupovat nebo jinak jednat jménem druhé strany.
 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.
 3. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky.
 4. Veškerá komunikace, týkající se smlouvy a plnění předmětu smlouvy, jež může mít v budoucnu vliv na posuzování způsobu rozsahu plnění smlouvy, musí být vedena v písemné formě.

V Hradci Králové dne :